اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی برای دریافت حمایت قانونی و نیاز به ثبت در ادارات دولتی دارند. اعطای حق انحصاری استفاده از این موارد نیازمند تسلیم درخواست از سوی مالک، طراح یا مخترع به دفاتر و ادارات ثبت کشورها است. مراجع ثبت بعد از بررسی درخواست و ادعانامه متقاضی و در صورت داشتن شرایط، سند گواهی معتبر برای مدت محدود و قابل تمدید به نام مالک صادر می‌کنند. اشخاص برای درخواست ثبت می‌توانند خود مستقیماً یا از طریق نماینده اقدام کنند. شما می‌توانید انجام تقاضای ثبت خود را به ما بسپارید.