هزینه‌های قانونی ثبت اختراع داخلی

ردیفاقلام هزینهشخص حقیقیشخص حقوقی
۱حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسیمی۱۰،۰۰۰۱۰۰،۰۰۰
۲هزینه ثبت سـال اول تا پنجـم
سال ششم تا سال دهم
سال یازدهم تا پانزدهم
سال شانزدهم تا بیستم
۵۰۰،۰۰۰
۱،۰۰۰،۰۰۰
۱۵،۰۰۰،۰۰۰
۲۰،۰۰۰،۰۰۰
۵،۰۰۰،۰۰۰
۱۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۳جریمه تأخیر در پرداخت هزینه سالانهمعادل نصف قسط سالانه در دوره‌های پنج‌ساله مربوط
۴هزینه استعلام برای انتقال،  اجازه بهره‌برداری یا اعراض۵۰،۰۰۰۵۰۰،۰۰۰
۵حق‌ثبت انتقال قراردادی و قهری۳۰۰،۰۰۰۳،۰۰۰،۰۰۰
۶حق ثبت مجوز بهره‌برداری یا فسخ و خاتمه آننصف هزینه انتقال قراردادی و قهری
۷هزینه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آنمعادل حق ثبت اظهارنامه
۸حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره‌برداری از آن۵۰،۰۰۰۵۰۰،۰۰۰
۹حق ثبت تغییرات (غیراز انتقال مالکیت و اجازه بهره‌برداری)۵۰،۰۰۰۵۰۰،۰۰۰
۱۰هزینه صدور گواهی المثنی۱۰۰،۰۰۰۱،۰۰۰،۰۰۰
۱۱هزینه رونوشت مصدق۵،۰۰۰۵۰،۰۰۰
۱۲هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه اختراع۱۵،۰۰۰۱۵۰،۰۰۰
۱۳هزینه رسیدگی به اعتراض به ردثبت(کمسیون)۵۰۰،۰۰۰۷۵۰،۰۰۰
۱۴هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت(کمسیون)۱،۵۰۰،۰۰۰۳،۰۰۰،۰۰۰
۱۵ودیعه تسیلم دادخواست ابطال به دادگاه۳،۰۰۰،۰۰۰۴،۵۰۰،۰۰۰
۱۶هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین‌المللی به عنوان اداره مبدأ۵۰،۰۰۰۵۰۰،۰۰۰

توضیح : در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس ، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .

نحوه پرداخت هزینه اظهارنامه اختراع

حداقل هزینه اظهارنامه اشخاص به شرح ذیل قابل محاسبه و پرداخت است:نحوه محاسبه: (مجموع درصدهای افراد حقیقی ضربدر 10/000 ریال) + مجموع درصدهای افراد حقوقی ضربدر 100/000 ریالبعنوان مثال اختراعی بصورت ذیل در حال ثبت شدن استشخص حقیقی = 10 درصدشخص حقیقی = 15 درصدشخص حقوقی = 30 درصدشخص حقوقی = 5 درصدشخص حقوقی = 40 درصدبا توجه به اعداد، مجموع درصد اشخاص حقیقی = 25 درصد و مجموع درصد اشخاص حقوقی = 75 درصد لذا طبق فرمول، مبلغ قابل پرداخت بصورت روبرو محاسبه میشود ( (10/000 * 25% )+( 100/000* 75%) ) = (2/500ریال + 75/000 ریال)= 77/500 ریال ===> یک شخص حقیقی ( (10/000 * 100%) + (100/000 * 0 % ) ) = ( 10/000 + 0 ) = 10/000 ریال===> یک شخص حقوقی ( (10/000 * 0 % ) + (100/000 * 100% ) ) = ( 0 + 100/000) = 100/000 ریال

شاید به این مطالب هم علاقه‌مند باشید:

تاریخچهٔ برند مرسدس بنز

برند مرسدس بنز زیر یک ستارهٔ شانس متولد شد: علامت تجاری فعلی شامل یک ستاره سه پر در میان تاج گل در سال ۱۹۲۵ ایجاد شد. در زمان ادغام بین Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) و Benz & Cie. که با هم در تابستان ۱۹۲۶ به دایملر-بنز تبدیل شد.